Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2019

jutynda
23:14
2223 2810
jutynda
18:00
jutynda
18:00
7675 49a3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaoll oll
jutynda
18:00
Reposted fromDennkost Dennkost viaoll oll
jutynda
17:59
0923 b24a 500
jutynda
17:59
4368 60ce
Spadanie z mostu tak wysokiego jak Golden Gate to zaledwie cztery sekundy. Tylko tyle trwa ostatnia podróż. Cztery sekundy spadania przez no-man's-land dzielący dwa światy. Cztery sekundy, w czasie których już się prawie nie żyje... choć jeszcze nie całkiem umarło. Cztery sekundy podróży w próżni. Odruch wolności czy szaleństwa? Odwagi czy słabości? Cztery sekundy, po upływie których wpada się do wody z szybkością stu dwudziestu kilometrów na godzinę. Cztery sekundy, po których następuje śmierć.
— Guillaume Musso - "Będziesz tam?"
jutynda
17:59
5281 b346 500
Reposted fromseaweed seaweed viasaturdaycomeslow saturdaycomeslow
jutynda
17:58
1179 8186 500
Reposted fromfungi fungi viasaturdaycomeslow saturdaycomeslow
jutynda
17:58
8177 7e26
Reposted fromtichga tichga viaoll oll
jutynda
17:58


evry morning
Reposted frombootlegs bootlegs viaoll oll
jutynda
17:57
9217 6d57 500
Reposted fromsober sober viaoll oll
jutynda
17:57
9209 d1cc 500
Reposted fromsober sober viaoll oll
jutynda
17:56
9205 6ec0 500
Reposted fromsober sober viaoll oll
jutynda
17:56
0588 ffe4
Reposted fromfrotka frotka viaoll oll
jutynda
17:56
Reposted fromFlau Flau viaoll oll

February 15 2019

20:24
5792 a30d
jutynda
20:23
jutynda
20:23
7575 aaee
Reposted fromtichga tichga vialaparisienne laparisienne
jutynda
20:23
6479 8a90
Reposted fromxzuzakx xzuzakx vialaparisienne laparisienne
jutynda
20:22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl